เทียมเก่า สมศักดิ์, and พรานบุญ สินีนาฏ. 2013. “การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร”. Srinagarind Medical Journal 28 (4):308-14. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902.