เทียมเก่า สมศักดิ์. 2013. “การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track”. Srinagarind Medical Journal 28 (4):315-19. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904.