พรหมศรจุฬาลักษณ์. 1. “on raumatic bdominal mergency maging”. rinagarind edical ournal 29 (4), 5-8. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23609.