วัฒนพันธุ์ภัทรา. 1. “การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก”. rinagarind edical ournal 29 (4), 9-12. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611.