แก้วชัง กรองกาญจน์. 2015. “เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ”. Srinagarind Medical Journal 30 (5):1. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920.