ล้วนรัตนากร สงวนโชค. 2015. “Update in Cervical Cancer Screening and Prevention”. Srinagarind Medical Journal 30 (5):5-6. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39922.