เต็มธนะกิจไพศาล อมรรัตน์. 2015. “มะเร็งปากมดลูก”. Srinagarind Medical Journal 30 (5):7-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39923.