สิทธิราชา ท. (2013) “ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี”, Srinagarind Medical Journal, 7(3), pp. 140–145. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615 (Accessed: 28 June 2022).