มิตรสูงเนิน ฐ., ภู่เงิน ป. and โคตรรุฉิน แ. (2013) “Pitfall management in emergency room”, Srinagarind Medical Journal, 28(4), pp. 74–79. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765 (Accessed: 19 May 2024).