พันธ์ชัย ส. (2013) “การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery)”, Srinagarind Medical Journal, 28(4), pp. 116–126. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776 (Accessed: 7 August 2022).