ศิริวงศ์ ท., พงศ์สกุล ช. and เรืองจุ้ย ศ. (2013) “ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน”, Srinagarind Medical Journal, 28(4), pp. 303–307. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901 (Accessed: 23 January 2022).