เทียมเก่า ส. and พรานบุญ ส. (2013) “การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร”, Srinagarind Medical Journal, 28(4), pp. 308–314. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902 (Accessed: 29 September 2022).