เทียมเก่า ส. (2013) “การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track”, Srinagarind Medical Journal, 28(4), pp. 315–319. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904 (Accessed: 29 September 2022).