วัฒนพันธุ์ภ. (1) “การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก”, Srinagarind Medical Journal, 29(4), pp. 9-12. vailable at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611 (ccessed: 8December2021).