แก้วชัง ก. (2015) “เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ”, Srinagarind Medical Journal, 30(5), p. 1. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920 (Accessed: 26 May 2022).