เต็มธนะกิจไพศาล อ. (2015) “มะเร็งปากมดลูก”, Srinagarind Medical Journal, 30(5), pp. 7–9. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39923 (Accessed: 26 May 2022).