เกษมศิริ พ. (2015) “ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery”, Srinagarind Medical Journal, 30(5), pp. 36–41. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39929 (Accessed: 22 May 2022).