[1]
W. Suwannasom, “Overdenture supported by dental implant into vascularized fibular bone graft”, SRIMEDJ, vol. 14, no. 2, pp. 104–106, Nov. 2013.