[1]
W. Prasertcharoensuk, “Nutrition During Pregnancy”, SRIMEDJ, vol. 14, no. 2, pp. 141–145, Nov. 2013.