[1]
C. Pongchaiyakul, “Drug Therapy of Obesity”, SRIMEDJ, vol. 17, no. 1, pp. 50–55, Nov. 2013.