[1]
ศิริวงศ์ท., พงศ์สกุลช., and เรืองจุ้ยศ., “ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน”, Srinagarind Med J, vol. 28, no. 4, pp. 303-307, 1.