สิทธิราชา ท. “ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี”. Srinagarind Medical Journal, vol. 7, no. 3, Nov. 2013, pp. 140-5, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615.