มิตรสูงเนิน ฐ., ภู่เงิน ป., and โคตรรุฉิน แ. “Pitfall Management in Emergency Room”. Srinagarind Medical Journal, vol. 28, no. 4, Nov. 2013, pp. 74-79, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765.