พันธ์ชัย ส. “การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery)”. Srinagarind Medical Journal, vol. 28, no. 4, Nov. 2013, pp. 116-2, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776.