ศิริวงศ์ ท., พงศ์สกุล ช., and เรืองจุ้ย ศ. “ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน”. Srinagarind Medical Journal, vol. 28, no. 4, Nov. 2013, pp. 303-7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901.