เทียมเก่า ส., and พรานบุญ ส. “การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร”. Srinagarind Medical Journal, vol. 28, no. 4, Nov. 2013, pp. 308-14, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902.