เทียมเก่า ส. “การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track”. Srinagarind Medical Journal, vol. 28, no. 4, Nov. 2013, pp. 315-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904.