วัฒนพันธุ์ภ. “การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก”. rinagarind edical ournal, ol. 29, no. 4, 1, pp. 9-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611.