แก้วชัง ก. “เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ”. Srinagarind Medical Journal, vol. 30, no. 5, Oct. 2015, p. 1, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920.