ล้วนรัตนากร ส. “Update in Cervical Cancer Screening and Prevention”. Srinagarind Medical Journal, vol. 30, no. 5, Oct. 2015, pp. 5-6, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39922.