เต็มธนะกิจไพศาล อ. “มะเร็งปากมดลูก”. Srinagarind Medical Journal, vol. 30, no. 5, Oct. 2015, pp. 7-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39923.