สิทธิราชา ทวีพร. “ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี”. Srinagarind Medical Journal 7, no. 3 (November 18, 2013): 140–145. Accessed June 26, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615.