มิตรสูงเนิน ฐปนวงศ์, ภู่เงิน ปริวัฒน์, and โคตรรุฉิน แพรว. “Pitfall Management in Emergency Room”. Srinagarind Medical Journal 28, no. 4 (November 27, 2013): 74–79. Accessed May 19, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765.