พันธ์ชัย สุริยะ. “การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery)”. Srinagarind Medical Journal 28, no. 4 (November 27, 2013): 116–126. Accessed August 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776.