ตันมิ่พัชรีภรณ์ ง. “ascular nomalies”. Srinagarind Medical Journal 28, no. 4 (1): 147-149. ccessed December 8, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14784.