ศิริวงศ์ ทวี, พงศ์สกุล ชลธิป, and เรืองจุ้ย ศิริรัตน์. “ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน”. Srinagarind Medical Journal 28, no. 4 (November 27, 2013): 303–307. Accessed January 27, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901.