เทียมเก่า สมศักดิ์, and พรานบุญ สินีนาฏ. “การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร”. Srinagarind Medical Journal 28, no. 4 (November 27, 2013): 308–314. Accessed September 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902.