เทียมเก่า สมศักดิ์. “การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track”. Srinagarind Medical Journal 28, no. 4 (November 27, 2013): 315–319. Accessed September 29, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904.