วัฒนพันธุ์ภัทรา. “การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก”. Srinagarind Medical Journal 29, no. 4 (1): 9-12. ccessed December 8, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611.