แก้วชัง กรองกาญจน์. “เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ”. Srinagarind Medical Journal 30, no. 5 (October 5, 2015): 1. Accessed May 29, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920.