ล้วนรัตนากร สงวนโชค. “Update in Cervical Cancer Screening and Prevention”. Srinagarind Medical Journal 30, no. 5 (October 5, 2015): 5–6. Accessed May 26, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39922.