1.
สิทธิราชา ท. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 18 [cited 2022 Jun. 26];7(3):140-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615