1.
มิตรสูงเนิน ฐ, ภู่เงิน ป, โคตรรุฉิน แ. Pitfall management in emergency room. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2024 May 19];28(4):74-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765