1.
พันธ์ชัย ส. การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery). SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Aug. 17];28(4):116-2. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776