1.
ศิริวงศ์ ท, พงศ์สกุล ช, เรืองจุ้ย ศ. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน. Srinagarind Med J [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Jan. 29];28(4):303-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901