1.
เทียมเก่า ส, พรานบุญ ส. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Sep. 28];28(4):308-14. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902