1.
เทียมเก่า ส. การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Sep. 28];28(4):315-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904