1.
วัฒนพันธุ์ภ. การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก. Srinagarind Med J [nternet]. 1 [cited 2021Dec.8];29(4):9-12. vailable from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611