1.
แก้วชัง ก. เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ. SRIMEDJ [Internet]. 2015 Oct. 5 [cited 2022 May 21];30(5):1. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920