1.
ล้วนรัตนากร ส. Update in cervical cancer screening and prevention. SRIMEDJ [Internet]. 2015 Oct. 5 [cited 2022 May 16];30(5):5-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39922